sql_query($sql) ; $row = $db->sql_fetchrowset($result) ; $verifycode = $row[0]['']; if(count($row)<=0) { $sql = "select * from ".$table_thanhvienvip." where username='".$_POST['username']."' and active=1"; $result = $db->sql_query($sql) ; $row = $db->sql_fetchrowset($result) ; } $check_code = $_POST['checkcode'] ? $_POST['checkcode'] : 0; //kiem tra hinh anh xac nhan if( count($row)>0 && strtolower($_POST['verify_code']) == strtolower($check_code) ) { $template->assign_block_vars("forgotpass_success", array()); $tempusername=$row[0]['username']; $tempemail=$row[0]['email']; $tempfullname=$row[0]['fullname']; $pass=$row[0]['verifycode']; $verifycode=generateCode(5); //Them vao CSDL forgotquestion&answer $sql="insert into ".$table_forgotpassword."(username, password, date, verifycode) values('"; $sql.=$tempusername."' , '"; $sql.=$pass."' , '"; $sql.=$date."' , '"; $sql.=$check_code."'"; $sql.=")"; $db->sql_query($sql) or die("Loi: Them moi quen mat khau vao co so du lieu"); //Gui mail xac nhan //Gui mail /* subject */ $subject = 'Y/C cung cấp lại mật khẩu từ website: '.$lang["web_address"]; /* message */ $message = ' Y/C cung cấp lại mật khẩu từ website: '.$lang["web_address"].'
QUÊN MẬT KHẦU
Kính chào quý khách hàng,

Quý khách hoặc một ai đó đã gửi yêu cầu cung cấp lại mật khẩu từ http://'.$lang["web_address"].' '.$lang["registration_company_name"].'

Để có thể lấy lại được mật khẩu tai của Quý Khách tại '.$lang["web_address"].', Xin vui lòng click chuột vào link dưới đâ:

http://'.$lang["web_address"].'/forgotpass.php?username='.$tempusername.'&activeforgotpass='.md5($verifycode).'

Hoặc copy đường dẫn dưới đây vào trình duyệt của quý khách

http://'.$lang["web_address"].'/forgotpass.php?username='.$tempusername.'&activeforgotpass='.md5($verifycode).'Chúc Quý Khách sớm lấy lại được mật khẩu của mình !

Nếu Quý Khách không muốn nhận thông báo hoặc thay đổi ý định xin Quý Khách không thực hiện các thao tác đã hướng dẫn ở trên
và bỏ qua email này.

Mọi thắc mắc xin quý khách liên hệ:
Bộ Phận Công Nghệ Thông Tin
Công ty Dịch vụ Địa Ốc ACB

ĐC: 29 Ter Nguễn Đình Chiểu - P Đakao Q1 Tp HCM
ĐT 08 8234191 Ext 40- Fax 08 8274255
Email: info@acbr.com.vn
Www: http://www.diaocacb.vn

Trân trọng,

'.$lang["registration_company_name"].'


Cổng thông tin địa ốc dẫn đầu tại: http://www.DiaOcACB.vn
www.DiaOcACB.vn - Địa điểm đáng tin cậy của bạn: Phù hợp - Hiệu quả - Chính xác!
'; //echo $message; $frommail=$lang["email_address"]; $fromfullname=$lang["registration_company_name"]; $headers = "From: $frommail\n"; // From address $headers .= "Reply-To: $toemail\n"; // Reply-to address $headers .= "Organization: ACBRS\n"; // Organisation $headers .= "Content-Type: text/html; charset=utf-8\n"; // Type $headers .= "From: ".$fullname."\r\n"; /* and now mail it */ //die($message); //@mail("huand@acbr.com.vn",$subject,"khi that",$headers); @mail($tempemail,"Y/C cung cấp lại mật khẩu từ website: www.diaocacb.vn",$message,$headers); //SendMail($frommail,$tomail,$subject,$message,$fromfullname); //$to = $tempemail; //@mail($to, $subject, $message, $headers); //end email //huy session $verifycode=""; session_unregister('verifycode'); } else { //Dang ky lai $code=generateCode(5); if (isset($_SESSION['verifycode'])) { session_unregister('verifycode'); $_SESSION['verifycode']=ereg_replace( ' +', '', $code ); } if (!isset($_SESSION['verifycode'])) { session_register('verifycode'); } $verifycode=ereg_replace( ' +', '', $code ); $button = new Button('verifycode/bg_verifycode.jpg','verifycode/images.jpg',$verifycode); $template->assign_block_vars("forgotpass", array( "CHECKCODE" => $verifycode, //"VERIFYCODE" => "", "VERIFYCODE" => $verifycode, )); $template->assign_block_vars("forgotpass.error", array()); } } else //Kich hoat thay doi mat khau if(isset($_REQUEST['activeforgotpass'])) { $template->assign_block_vars("activeforgotpass", array()); $flagactive=0; $sql="select * from ".$table_forgotpassword." where username='".$_REQUEST['username']."' "; $result = mysql_query($sql) or die("Loi truy xuat quen mat khau"); $row = $db->sql_fetchrowset($result) ; if(count($row)>0) { for($i=0;$isql_fetchrowset($result_t) ; if(count($row_t)>0) { $flagactive=1; $temppass=generateCode(8); $verifycode=$row[0]['password']; $pass=encode($temppass,strtolower($verifycode)); //Kich hoat tai khoan thanh cong $template->assign_block_vars("activeforgotpass.success", array()); $sql = "select * from ".$table_thanhvien." where username='".$row_t[0]['username']."'"; $result = $db->sql_query($sql) ; $row = $db->sql_fetchrowset($result) ; if(count($row)>0) { $sql_u="update ".$table_thanhvien." set "; } else { $sql_u="update ".$table_thanhvien." set "; } $sql_u.=" password='".$pass."'"; $sql_u.=" where username='".$row_t[0]['username']."'"; //echo $sql_u; $db->sql_query($sql_u) or die("Loi kich hoat quen mat khau tai khoan thanh vien "); //delete $sql_d = "delete from ".$table_forgotpassword." where (username='".$row_t[0]['username']."'"; $sql_d.=" and verifycode='".$row[$i]['verifycode']."')"; mysql_query($sql_d) or die("Loi xoa quen mat khau") ; //Gui mail xac nhan //Gui mail /* subject */ $subject = "Lay lai mat khau tu ".$lang["registration_company_name"]; /* message */ $message = ' Lay lai mat khau tu'.$lang["registration_company_name"].'
QUÊN MẬT KHẦU
Chao ban,

Ban da gui cho chung toi thong tin yeu cau lay lai mat khau dang ky tu website'.$lang["registration_company_name"].'( http://'.$lang["web_address"].')

Duoi day la mat khau moi cua ban, ban hay dung mat khau nay de dang nhap va thay doi mat khau :

Mat khau moi: '.$temppass.'

Moi thac mac ban co the lien lac voi chung toi qua dia chi email '.$lang["email_address"].'

Than ai,

'.$lang["registration_company_name"].'
Cổng thông tin địa ốc dẫn đầu tại: http://www.DiaOcACB.vn
www.DiaOcACB.vn - Địa điểm đáng tin cậy của bạn: Phù hợp - Hiệu quả - Chính xác!
'; //echo $message; /* To send HTML mail, you can set the Content-type header. */ //$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; //$headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $headers = "From: $email\n"; // From address $headers .= "Reply-To: $toemail\n"; // Reply-to address $headers .= "Organization: ACBRS\n"; // Organisation $headers .= "Content-Type: text/html; charset=utf-8\n"; // Type $headers .= "From: ".$fullname."\r\n"; $subject = ' Phuc hoi Password tu website www.diaocacb.vn '; /* additional headers */ //$headers .= "From: ".$lang["registration_company_name"]."<".$lang["email_address"].">\r\n"; /* and now mail it */ $sql_e = "select * from ".$table_thanhvien." where username='".$row_t[0]['username']."' and active=1"; $result_e = $db->sql_query($sql_e) ; $row_e = $db->sql_fetchrowset($result_e) ; $frommail=$lang["email_address"]; $fromfullname=$lang["registration_company_name"]; $tomail = $row_e[0]['email']; @mail($toemail, $subject, $message, $headers); //SendMail($frommail,$tomail,$subject,$message,$fromfullname); //$to = $row_e[0]['email']; //@mail($to, $subject, $message, $headers); //end email }//end if }//end if }//end for }//end if if($flagactive==0) { //Loi Kich hoat tai khoan $template->assign_block_vars("activeforgotpass.error", array()); } } //Yeu cau Doi mat khau else { //Dang ky moi $code=generateCode(5); if (isset($_SESSION['verifycode'])) { session_unregister('verifycode'); $_SESSION['verifycode']=ereg_replace( ' +', '', $code ); } if (!isset($_SESSION['verifycode'])) { session_register('verifycode'); } $verifycode=ereg_replace( ' +', '', $code ); $button = new Button('verifycode/bg_verifycode.jpg','verifycode/images.jpg',$verifycode); $template->assign_block_vars("forgotpass", array( "CHECKCODE" => $verifycode, //"VERIFYCODE" => "", "VERIFYCODE" => $verifycode, )); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $template->assign_vars(array( "TITLE" => $lang["bottom_quenmatkhau"], "BACK" =>$lang["button_back"], "MORE" => $lang["button_more"], "OTHERNEWS" => $lang["news_other"] , "COMPANY_NAME" => $lang["registration_company_name"], "DANGTINRAO" => $lang["text_dangtinrao"], )); $template->set_filenames(array( "body" => $template_body_page )); $template->pparse('body'); } ?>