CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO
Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của ACBRS để xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghề nghiệp, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình khách hàng;

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chiến lược kinh doanh, dựa vào mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của ACBRS. Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên thể hiện sự bình đẳng đối với nhân viên căn cứ vào năng lực phát triển của nhân viên, nhu cầu kinh doanh và sự phát triển của ACBRS;

Nhân viên quản lý, điều hành của Công ty được chú trọng đào tạo chuyên sâu về quản lỵ chiến lược, quản lý chất lượng ….Công ty cũng khuyến khích và thúc đẩy sự chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong Công ty trên tinh thần một tổ chức không ngừng học tập để tạo nền tảng cho sự phát triển liên tục và bền vững;

Tất cả các nhân viên trong hệ thống ACBRS đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc và được tài trợ mọi chi phí. Cấp quản lý có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo, phát triển nhân viên để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và rèn luyện các kỹ năng cho nhân viên;

Đối với nhân viên mới tuyển dụng, ACBRS tổ chức khóa đào tạo liên quan như:

+ Khóa học về Hội nhập môi trường làm việc;

+ Khóa học về các sản phẩm dịch vụ;

+ Khóa học về các kỹ năng nghiệp vụ.