Tin Tức
Luật - Pháp lý BĐS
 
  05 văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đất Đai sửa đổi 
Cập nhật ngày 06/01/2015
 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (tải về) ; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP (tải về);Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (tải về) ; Nghị định số 46/2014/NĐ_CP (tải về)Thông tư số 76/2014/TT-BTC (tải về) Thông tư số 77/2014/TT-BTC (tải về)
Để Luật Đất Đai sửa đổi được thực hiện chính xác, kịp thời, Chính phủ đã ban hành các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện, gồm có:

a. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP qui định một số điều của Luật Đất Đai.

b. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn qui định về giá đất của Luật Đất Đai, có hiệu lực thi hành đồng thời với Luật Đất Đai sửa đổi, từ ngày 1/7/2014.
Theo Nghị định này, có 5 phương pháp định giá đất gồm: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất. Nghị định này còn quy định chi tiết khung giá đất theo các vùng kinh tế, loại đô thị.

c. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 qui định thu tiền sử dụng đất.

d. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

e. Nghị định số 46/2014/NĐ_CP ngày 15/5/2014 qui định về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

f. Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều Nghị định 46/2014/NĐ-CP.
 Bản in    Gởi bạn bè    Quay Lại
  Các bài viết khác :
 Luật đất đai sửa đổi
 04 văn bản hướng dẫn thực...
 Nghị quyết 02/NQ-CP